Husorden for andelshavere, lejere og erhvervslejere i Andelsboligforeningen Østerbrogade 50 / Willemoesgade 4-6

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. april 2016.

FORMÅL
Husordenen har til formål at gøre det rart for os alle at leve sammen i andelsforeningen.
Husordenen giver praktiske regler for beboernes fællesskab. Ved at aftale og overholde disse regler er chancerne også større for, at der opretholdes en god stemning mellem beboerne.

Andelshavere og lejere har pligt til at sørge for, at husordenen, og andre gældende bestemmelser, også overholdes af gæster og besøgende.

AFFALD
Alle former for affald sorteres efter Københavns Kommunes gældende anvisninger. Dvs. at husholdningsaffald skal sorteres og afleveres i de opstillede containere i gården.

Drejer affaldet sig om: gips, brokker af mursten, tagsten, beton og lignende, sanitetsudstyr (f.eks. toilet, håndvask) eller jord/sten/grus skal det ALTID bringes til en genbrugsplads. Ved enhver renovering, har du pligt til selv at bortskaffe byggeaffaldet forsvarligt og bringe det til en af Københavns Kommunes genbrugspladser. Det er IKKE tilladt at fylde byggeaffald i storskraldsrummet eller i de almindelige containere.

Gamle døre kan stilles i kælderrum nr. 25 under W4, så andre beboere kan genanvende dem.

Du kan læse mere om bortskaffelse af affald på: http://www.kk.dk/da/borger/bolig/affald

Erhvervslejerne skal selv bortskaffe deres affald. Almindeligt husholdningsaffald må dog anbringes i affaldscontainerne.

ALTANER
Altankasser må kun opsættes på indvendig side af rækværket.

Brug af grill og åben ild er ikke tilladt. Brug af el- og gasgrill er dog tilladt under forudsætning af, at det ikke er til gene for andre.

ANTENNER OG PARABOLER
Det er ikke tilladt at opsætte antenner og paraboler på ejendommen og tilhørende arealer.

BADEVÆRELSE, TOILET OG KØKKEN
Vandspild skal undgås, og dryppende haner og utætte cisterner skal omgående udbedres, hvis du er andelshaver – og anmeldes til viceværten, hvis du er lejer. Intet, der kan stoppe afløbet, må kastes i toilettet.

CYKLER, BARNEVOGNE OG LIGN.
Cykler henvises til cykelstativer ved fortovet eller i gården, cykelkælderen eller egen altan. Barne- og klapvogne må ikke anbringes til gene for andre eller hindre fri passage i opgangene – og i gården skal de parkeres i barnevognsskuret.

DYR
Det er tilladt at holde flg. husdyr:

Én neutraliseret, øremærket kat samt gnavere (marsvin, hamster, osv.) samt fisk og ikke-støjende fugle. Dyret må ikke medføre lugt-, støj-, eller andre gener for de øvrige beboere. I tilfælde af berettiget klage over husdyret vil tilladelsen blive ophævet.

Det er IKKE tilladt at holde hus samt krybdyr og farlige (eksotiske) dyr. Hunde, der er på besøg, må ikke luftes i gården jf. Gårdlavets regler.

DØRE OG VINDUER
Kælderdøre skal holdes lukkede og aflåsede. I regn-, sne-, frost- og stormvejr skal alle vinduer i kælderrum og trappeopgange holdes lukkede.

ERHVERV
Udøvelse af erhvervsmæssig virksomhed er tilladt i henhold til særskilt aftale.

FEJL OG MANGLER
Hvis fejl eller mangler konstateres, som du ikke selv er ansvarlig for at udbedre, så kontakt viceværten, med kopi til bestyrelsen, med beskrivelse af fejlen. Se kontaktoplysninger på hjemmesiden 2100kbh.dk

FODRING AF DYR
Udlægning af foder og/eller madrester til dyr er ikke tilladt i gården eller på altanen grundet gener fra duer, rotter og vilde katte.

INSTALLATIONER
El- og VVS-arbejde skal udføres i henhold til gældende lov. Beboeren er ansvarlig for, at alle installationer overholder lovens forskrifter. Der henvises i øvrigt til Andelsboligforeningens vedtægter §9 og 10.

KÆLDERRUM
Det er beboernes ansvar at holde det til rådighed stillede kælderrum forsvarligt aflåst med den udleverede hængelås. Hvis hængelåsen bortkommer, kan der mod betaling udleveres en ny af viceværten.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt på ejendommens fælles indendørs arealer, så som trappeopgange (både for- og bagtrappe), elevatorer, beboerrum og diverse kælderrum.

STØJ
Tag hensyn til naboerne.
Hvis du skal holde fest, bør du orientere de nærmest boende og meddele det til andre ved opslag i opgangen.
Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige andelshavere. Brug af boremaskiner og andet støjende værktøj må ikke finde sted efter kl. 21.00 og før kl. 07.

TRAPPER OG GANGAREALER
Der må ikke opmagasineres eller henstilles ting på hovedtrapper, bagtrapper og gange. Leg bør undgås.

VICEVÆRT
Se viceværtens kontaktoplysninger på andelsboligforeningens hjemmeside: www.2100kbh.dk