1. Gårdanlægget er privat, og personer, der ikke bor eller er beskæftiget i de omkringliggende ejendomme, har ikke adgang hertil, medmindre det drejer sig om private gæster – se dog stk. 3.

2. Gårdarealet må ikke benyttes til oplag eller udnyttes erhvervsmæssigt – se dog stk. 3.

3. Kørsel med og parkering af biler, motorcykler og knallerter i gårdanlægget er ikke tilladt – bortset fra følgende undtagelse:

Det er tilladt at køre med bil – via porten i ejendommen Classensgade 7 – ejendommen Classensgade 7D for af- og pålæsning til baghuset samt for aflevering af biler til reparation på autoværkstedet. Kørsel må kun ske på kørselsarealet. Standsning må kun ske i de markerede standsningsfelter. Herudover er kørsel eller parkering af motorkøretøjer ikke tilladt i anlægget overhovedet.

Tilkørsel og af- og pålæsning ved baghuset må kun finde sted mandag til fredag i tidsrummet kl. 07.00 – 18.00. Standsning ved baghuset må maksimalt vare 30 minutter, parkeringsskiven skal stilles og motoren skal stoppes straks. Unødig brug af horn samt opspeedning er ikke tilladt. Der må maksimalt være to biler på gårdarealet ad gangen, og der må maksimalt køres med en hastighed af 10 km i timen. 

Reparation af biler, synsforretning i forbindelse med erhverv eller lignende må ikke finde sted i anlægget. Motorhjelmen skal holdes lukket.

Gårdlavets bestyrelse kan politianmelde overtrædelse af disse kørsels- og parkeringsanvisninger.

4. Alle adgangsveje mellem vej og gårdanlægget skal holdes aflåst. Portene Classensgade 3 og 7 er fælles for alle ejendommene. Dørene skal holdes aflåst, så uvedkommende ikke har adgang til gården. Dørene må ikke blokeres, og der må ikke sættes noget i klemme for at forhindre deres lukning. Nøgler til porte og gennemgange må ikke overdrages til uvedkommende.
5. Legepladserne er for alle ejendommenes børn; men de er fortrinsvis beregnet for de mindre børn. Større børn skal tage hensyn til de mindre børn. Leg og andre aktiviteter i gården må ikke være til gene for beboere – fx ved støj.
6. Leg og ophold i storskraldsrum, barnevognsrum, gennemgange og porte er ikke tilladt.

7. Blomster, buske m.v. er til alles glæde og må derfor ikke plukkes.

8. Hærværk på de fælles ting – fx porte, skure, installationer, planter, borde og bænke samt legeredskaber – medfører erstatningspligt.

9. Barnevogne skal opbevares i barnevognsrummet, når de ikke benyttes.

10. Affaldscontainere må ikke placeres uden for de etablerede standpladser.

  • Affald skal sorteres og pakkes så det fylder mindst muligt, og smides i de relevante containere.
  • Storskrald skal anbringes i skuret til storskrald.
  • Gårdanlægget må ikke benyttes som opbevaringsplads. Der må ikke henstilles f.eks. paller og byggeaffald i gårdanlægget.
  • Hver enkelt ejer/ejendom skal  selv sørge for bortskaffelse af byggeaffald, og skal selv sørge for opbevaring indtil det bortskaffes. Paller kan stilles til storskrald.
  • Erhvervsaffald, som kan forårsage særlige gener med hensyn til lugt, hygiejne eller brandfare, skal opbevares forsvarligt og i overensstemmelse med diverse myndigheders bestemmelser.

11. Erhvervsaktiviteter, der medfører støj- eller lugtgener eller på anden måde forurener, skal foregå bag lukkede døre og vinduer.

12. Fodring af fugle, katte og hunde samt nedkastning af brød m.v. fra vinduerne er ikke tilladt. Husdyr må ikke luftes i gårdanlægget.

13. Tørring af tøj samt luftning af tæpper fra vinduerne må ikke være til gene for andre beboere.

14. Benyttelse af musikanlæg og lignende må ikke være til gene for andre beboere.

15. Cykelkørsel er tilladt på de flisebelagte arealer, men det indskærpes at der udvises hensyn og agtpågivenhed. Parkering af cykler må kun ske i eller omkring de dertil opsatte stativer. Parkerede cykler må ikke blokere adgangsveje. Ladcykler skal parkeres i de områder, der er anlagt til samme formål (mellem Classensgade 3 og 5 og ved Østerbrogade 50)

16. AL KØRSEL PÅ BROEN FRABEDES for at forebygge ulykker på både små og større børn, samt mindske de støjgener, som en del beboere er plaget af, når der køres med bl.a. de små plastiktraktorer på broen.

17. Som ny beboer, skal du være opmærksom på at få en ”gårdnøgle”. Denne nøgle giver adgang til portene ved Classensgade 3 og 7 samt storskralds- og barnevognsrummet, og skal udleveres af din udlejer/ejendomsejer.

Ordensreglerne for gården har samme status som ordensreglerne i en beboelses- eller erhvervsejendom. Det betyder konkret, at overtrædelse af ordensreglerne for gården kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet i overensstemmelse med lejelovens og erhvervslejelovens bestemmelser eller fortabelse af beboelsesretten i overensstemmelse med andelsbolig/ejerforeningens vedtægter. 

Ejer er ansvarlig for at udlevere ordensregler til beboere eller erhverv efter behov.

Maj 2014